Zaznacz stronę

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WĘDZARNIA SIWY DYM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym Wędzarni Siwy Dym funkcjonującym pod adresem: www.wedzarniasiwydym.eu
 2. Sklepu internetowy Wędzarni Siwy Dym dostępnego pod adresem internetowym www.wedzarniasiwydym.eu jest prowadzony i jest własnością K&K GROUP KRYSTIAN PODOBA z siedzibą: ul. Jagodowa 4, 20 141 Lublin, NIP 9211854821, REGON , telefon: 500-568-708, adres e-mail: sklep@wedzarniasiwydym.eu
 3. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, ale wymagana w celu utworzenia konta i/lub złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, co jednocześnie oznacza, iż Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sklep Internetowy do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 6. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
 7. Wymagania techniczne: Do korzystania z usług realizowanych za pomocą adresu:  www.wedzarniasiwydym.eu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu cookie.  

II. DEFINICJE:

1.    SPRZEDAWCA – oznacza: K&K GROUP KRYSTIAN PODOBA z siedzibą: ul. Jagodowa 4, 20 141 Lublin, NIP 9211854821, REGON  , telefon: 500-568-708, adres e-mail: sklep@wedzarniasiwydym.eu

2.    UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego,  Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, których szczegółowe wyliczenie podawane jest do wiadomości na stronie w trakcie składania zamówienia, w tym  koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Zamawiającym także poprzez zawarcie Porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawcę lub Kupującego w formie wiadomości e-mail na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży.

3. ZAMAWIAJĄCY (zwany również KLIENTEM)– oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się na stronie www., oraz zaakceptowała Regulamin i dokonała Zamówienia

4.    UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna korzystająca ze strony  www.wedzarniasiwydym.eu

5.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

6.    CENA – uwidoczniona na stronie www. w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Zamawiającego zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

7.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.    PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Zamawiający może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

9.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zamawiającego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Zamawiający oraz dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta stanowi Ofertę.

10.  KONTO – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

11.  LOGIN – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji na stronie www.wedzarniasiwydym.eu

12.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.

 

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówienia na Produkty w następujący sposób:

a)      na stronie sklepu internetowego

b)      pocztą elektroniczną na adres sklep@wedzarniasiwydym.eu

c) telefonicznie pod nr 500-568-708

2.  Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.wedzarniasiwydym prowadzona jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.

3. Dokonywanie zamówień drogą elektroniczną w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.wedzarniasiwydym.eu

4. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w wypadku gdy zamówienia nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, zawiera nieprecyzyjne dane lub posiada inne braki, które uniemożliwiają realizacje zamówienia złożonego przez Kupującego i dostawę produktów. Sklep internetowy poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia drogą mailową, w wypadku posiadania adresu e-mail Kupującego.

5. Sprzedawca umożliwia Zamawiającemu złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a)      Zamawiający dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. W przypadku zamawiania Produktów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%. W przypadku sprzedaży Produktów na wagę, Klient płaci wyłącznie za Produkt prawidłowo zważony, a cena podana w formularzu zamówienia może się w związku z tym różnić od tej wskazanej na paragonie/fakturze VAT. Sprzedawca dołoży wszelich starań by ostateczna waga produktu była maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy złożeniu zamówienia

b)     Jeśli w przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, Zamawiający zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich Produktów

c)      Zamawiający posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Zamawiającego może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość,  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Zamawiającego nie będących osobą fizyczną niezbędne jest także podanie danych firmy oraz numeru NIP.

d)      Zamawiający wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

e)      Zamawiający wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

f)       Zamawiający przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku Zamawiającego, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu. Zamówienie Kupujący składa wybierając określone produkty z dostępnego asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy danym produkcie.

5. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.

6. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do Kupującego. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży zależnie od wyboru Kupującego – fakturę dla osoby fizycznej lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych.

7. Cena podana przy opisie produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego, jednocześnie proponując towar równoważny w podobnej cenie. Istnieje także możliwość uzgodnienia z Kupującym innego terminu zamówienia. W tym wypadku Kupujący w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e- mail zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia. W przypadku braku produktu Kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia, a zarazem odstąpienia od umowy.

9. Przyjęcie przez Sklep internetowy złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

10. Sprzedawca informuje, że mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach cyfrowych na stronie a stanem rzeczywistym.

IV. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA TOWARÓW

1.Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskuch: InPost, DHL, Poczta Polska, DPD. 

2. Koszty dostawy zamówionych produktów o wartości do 300 zł brutto ponosi Kupujący i są one doliczane do ceny towaru. Koszty dostawy uzależnione są od wagi zamówionych produktów. 

3. Koszty dostawy zamówionych produktów o wartości od 301 zł brutto ponosi Sklep internetowy.

4. Zamawiający jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia wybierając opcje płatności.

5. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 2-3 dni robocze. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji jest czas ustalany na podstawie czasu realizacji zamówienia produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji rozumiany jest czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi (kurierowi).

6. Wyboru płatności dokonuje Zamawiający podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a)      płatność za pobraniem,

b)      płatność przelewem na numer konta bankowego ING: 65 1140 2004 0000 3702 7630 3059

c)       płatność internetowa za pomocą systemu  Płatności

d)      płatności mobilne BLIK.

7. Kupujący powinien sprawdzić czy doręczony towar zgodny jest z zamówieniem oraz czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Sklepu internetowego.

V. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy:

 • istnieją trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie,
 • nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia, a Sprzedawca uznaje, iż wymaga ono potwierdzenia w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych produktów,
 • kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).

2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 500-568-708 drogą pisemną na adres ul. Jagodowa 4, 20-141 Lublin lub drogą elektroniczną na adres sklep@wedzarniasiwydym.eu, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał zamówione produkty ze Sklepu internetowego Wędzarni Siwy Dym.

3.  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca  zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4.  Sprzedawca  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.  Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Kupującego, dzień powstania, stwierdzenia lub też ujawnienia się wady oraz opis stwierdzonej wady, a także wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, jeżeli została prawidłowo złożona. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Różnice w rzeczywistym wyglądzie produktu, a tym uwidocznionym na fotografiach znajdujących się na stronie Sklepu nie mogą stanowić podstawy reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w ust. 1.2. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na adres Wędzarnia Siwy Dym K&K GROUP KRYSTIAN PODOBA ul. Jagodowa 4, 20-141 Lublin.

2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi równowrtość zwracanego towaru (z wyłączeniem kosztów dostawy) niezłwocznie po otrzymaniu pisemnego odstąpienia od umowy, nie poźniej jednak niż w terminie 7 dni.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe:

a) rejestrując się na stronie www.wedzarniasiwydym.eu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę (portal:www.wedzarniasiwydym.eu) jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) administratorem Danych Osobowych jest Wędzarnia Siwy Dym Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) w razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Zamawiający  może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej www.wedzarniasiwydym.eu po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji.  Serwis www.wedzarniasiwydym.eu  zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Sprzedawca  w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie zdziadapradziada.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej.

g) Wędzarni Siwy Dym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących oryginalną witrynę www.wedzarniasiwydym.eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdy Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php   

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości wysłanej na wskazany przez Kupującego adres e- mail z powodu blokowania lub usuwani wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020.